مرحوم حجت الاسلام جمی امام جمعه آبادان نقل می کرد:

یک روز به محضرحضرت امام خمینی (ره)درجماران رسیدم،یکی ازمسؤلین مملکتی برای انجام کارهای جاری به خدمت امام رسید،پدرسالخورده اش نیزهمراهش بود .وقتی که می خواست حضورامام برسد،خودش جلوترازپدرش حرکت می کرد،پس ازتشرف به خدمت امام،پدرش رامعرفی کرد،امام نگاهی به آن مسؤل نموده وفرمود :«این آقاپدرشماهستند ؟»عرض کرد آری،امام فرمود :«پس چراجلوی وی راه افتادی ووارد شدی ؟»  

به این ترتیب مقام ارجمند پدری را،گوشزد کرده ودرس بزرگ احترام به پدربه ما آموختند .