ذکر من،تسبیح من،ورد زبان من،علی است 

                        جان من،جانان من،روح وروان من،علی است

تا علی دارم، ندارم کار با غیر   

                        شکر الله،حاصل عمر گران من، علی است