به نام خدا،به یاد خدا،برای خدا

 

                    تعجیل درفرج آقاصلوات