1- به سلامت تن وآسایش دیروزمغرورنشو که مدت عمرکوتاه است ودوام سلامت محال .

2-ازگفتاربیهوده بپرهیزیدکه عیب نهفته راآشکارودشمن خفته رابیدار می کند .

3-سودسکوت ازسودسخن بیشتراست وزیان سخن از زیان خاموشی افزون تراست .

4-نیرومندترین مردم کسی است که خشم خیش رانگهدارد .

5-هرکه اخلاق نیک دارد،هم خودش راحت است وهم رفیقش .

       

       لطفا نظر دهید شما کدام حکمت را بیشتر می پسندیدو عمل می کنید .