رسول خداکه درودخدابراووخاندانش بادفرمودند :

درروزقیامت نمی گذارندکسی قدم ازقدم بردارد مگرآنکه به چهارپرسش جواب دهد:

1-عمرت رادرچه راهی صرف کردی ؟

2-جوانی رادرچه کاری پایان دادی ؟

3-مالت راازچه راهی بدست آوردی ودرکجاصرف کردی ؟

4-ونیز ازمحبت ما اهل بیت (علیهم السلام)می پرسند .

         ( من و شما ،آیا خودمان را برای پاسخ به این پرسشها آماده کرده ایم؟ )