قال رسول الله (ص) :

وقتی پروردگار بهشت راآفریدسه مرتبه فرمود :خوشابه حال مؤمنان،ملائکه حامل عرش هم که شنیدند،آن راسه بار گفتند،سپس خطاب شد :هر کس شش صفت داشته باشدازمؤمنان است :راستگویی _ وفای به وعده_ ادای امانت _نیکی به پدرومادر _صله ی رحم _توبه ازگناه .

      ( حال ،ما آیا مشتاق بهشت هستیم ؟ آیا این شش صفت راداریم ؟)

                                        لطفا نظر دهید .