آن کس که بداندوبداندکه بداند   اسب خودازگنبدگردون برهاند

آن کس که بداندونداندکه بداند   بیدارکنیدش که بسی خفته نماند

آن کس که نداندوبداندکه نداند  لنگان خرک خویش به منزل برساند

آن کس که نداندونداندکه نداند     در جهل مرکب ابد الدهر بماند