آورده اند :روزی دروغ به حقیقت گفت :میل داری باهم به دریابرویم وشناکنیم ؟حقیقت ساده لوح پذیرفت وگول خورد. آن دوباهم به کنار ساحل رفتند،وقتی به ساحل رسیدند،حقیقت لباسهایش رادر آورد.دروغ حیله گر لباسهای اوراپوشیدورفت.از آن روز تاکنون همیشه حقیقت عریان وزشت است،اما دروغ درلباس حقیقت باظاهری آراسته نمایان می شود .