سلام بینندگان شریف به مطلب زیر دقت کنیدونظر دهید:

 

اشخاص بزرگ وشریف همانند کوه هستند،هر چه به ایشان نزدیک شوی عظمت وابهت آنان برتو بیشترمعلوم می گردد .       ولی اشخاص کوچک وحقیر،همانند سراب هستندکه هرچه به ایشان نزدیک شوی،پستی وناچیزی آنان بیشتر برتو معلوم می گردد  و دروقت نیازتو راتنها می گذارند .       

                   (آیا شمادرزندگی باآنان برخورد کرده اید؟ )