دوست آن باشدکه گیرددست دوست ،درپریشان حالی ودرماندگی .

دیوانه چودیوانه ببیندخوشش آید .___افسرده دل،افسرده کندانجمنی را.___ این شتردرخانه همه کس خواهد خوابید.

چراغی راکه ایزدبرفروزد     هرکس پف کند ریشش بسوزد !

ازاسب افتادی ،ازاصل که نیفتادی !کلاهت راقاضی کن !

میان عاشق ومعشوق،رمزی است 

                                                   چه داند آنکه اشتر می چراند !

_________________________________________________________________

__________________________________________________________________

هرآتشی برافروزی دودش به چشم خودت می رود .!!!

                لطفا نظردهید کدام ضرب المثل رابیشترمی پسندید؟