سلام بینندگان گرامی، دقت کنیدونظردهید :


گویند فردی نزدقاضی رفت وادعاکردکه ازملانصرالدین صددینار طلب دارد .قاضی شکایت شاکی را شنیدوگفت :آیا شاهدی هم داری ؟ آن فرد گفت بله، خدا !  ملانصرالدین گفت :برای شهادت باید کسی رامعرفی کنی که قاضی اورابشناسد .     

شما بگویید یعنی چی ؟...............