درمجلس بزرگان سه چیز رارعایت کنید : تخفیف درکلام _تقلیل درطعام _تعجیل درقیام .

ارسطو می گوید:عاقل آنچه رانمی داند،نمی گوید ولی آنچه راکه می گوید می داند .

حدیث قدسی گوید:ای دنیا اطاعت کن،کسی راکه مشغول عبادت من باشدومحروم کن کسی راکه مشغول خدمت تو باشد .

خداوندتعالی: ای انسان همه چیزرابه خاطر تو خلق کردم وتورابه خاطر خود.   (آیاتوانسته ایم تااین لحظه عمررضایت خداراجلب کنیم؟ )