پیامبراکرم(ص):    دوگرسنه هرگز سیرنمی شوند،گرسنه دانش،گرسنه مال.

 

حضرت علی(ع):بپرس تا دانا شوی وعدالت کن تاحاکم شوی .

 

دانش آموختن باافکار آشفته همانندآتش افروختن درگردباد است .(روماسس)

فهمیدن همیشه بهتر از آموختن است .(گوستاولوبون)

همیشه ازدیگران حتی افراد نادان چیزی آموخته ام.(گالیله)

هدف نهایی دانش آموزی،آموختن استفاده ی درست ازاوقات فراغت است .(ارسطو)


خشم واندوه نه تنهاانسان راناتوان می کندبلکه اورامی کشد.  کسی که اندرز ارزان قیمت رانمی خرد پشیمانی گران قیمت راخریداری خواهد کرد .   (کتاب رهنمون                      

(خوش به حال کسانی که ازسخنان خوب پندگرفتند وراه درست زندگی کردن راپیمودند)

                        شما ازکدام یک هستید ؟