وقتی که حضرت آدم (ع)به زمین نزول نمود،جبرئیل(ع)،عقل،مروت ودین رابروی عرضه کرد وگفت :یکی ازاینها رااختیار کن. حضرت آدم (ع)عقل را اختیار کرد.جبرئیل(ع)به مروت ودین گفت :بروید. مروت ودین گفتند:خداوند مارا امر فرموده که:ازعقل جدانشویم.

         (پس هرجادین ومروت هست حتما عقل نیز هست.)

                     عاقل آن است که دین و مروت دارد .

     حکم به العقل، حکم به الشرع وحکم به الشرع،حکم به العقل