حضرت امام سجاد(ع)فرمودند:


هنگامی که روزقیامت فرارسد،خداوندهمه انسان های قبل وبعد

رادریک جاچمع می کند،سپس منادی حق فریاد می

زند:کجایندآنان که دوستان در راه خداهستند؟جمعی برمی

خیزند،به آنها خطاب می شود،شمابدون حساب به سوی

بهشت روانه گردید،آنهاروانه بهشت می گردند،درراه جمعی از

فرشتگان با آنها ملاقات کرده ومی پرسند:شما ازکدام گروه 

انسان هاهستید؟ درپاسخ گویند: مابرای خداوطبق فرمان خدا،با

دوستان خدا دوست بودیم وبادشمنان خدا،دشمن

بودیم.فرشتگان به آنها بشارت می دهندومی گویند:چه نیکو

است پاداش عمل کنندگان.به این ترتیب:آنان که تولی وتبری

دارند،یعنی باطرفداران حق دوستی فکری وعملی می

کنندوبادشمنان حق،دشمنی می نمایند،به پاداش عالی بهشت

نائل وسرافراز می گردند.

 

 

امیداست همه شما مؤمنان ومسلمانان اهل تولی وتبری بوده وازپاداش بهشت بهره مند

 

گردید. وبرای نویسنده این مطلب هم دعا کنید. موفق باشید.