دوست

امام صادق(ع) :باکسی مصاحب باش که صحبت اوتورازینت باشد،ووقت حاجت تورانصرت کند،واگرازاو بخواهی ببخشد،واگرنخواهی به عطا ابتداکند،اگرنیکی ازتو ببیند آن راآشکارگرداند،واگر بدی ببیند آن رابپوشاند .

               ___________________________________________

ازفیثاغورس پرسیدند:آیاکسی هست که نه دوست داشته باشد ونه دشمن ؟گفت : نه.مگرکسی که نه نیکی کند ونه بدی .گفتند :چگونه ؟گفت:زیرا اگرنیکی کندبدها اورادشمن دارند واگربدی کند،نیکان .پس نمی شودانسان ازدوست ودشمن باهم فارغ باشد .

                       ( آیاقدر دوستان خوب و با وفا را می دانید ؟)

/ 0 نظر / 5 بازدید