نکته ها :

1-اگر زندگی مرگ است و مرگ زندگی،پس درود بر مرگ و مرگ بر زندگی .

2-برای اثبات دانایی بایدبه سختی کوشید ،ولی برای اثبات ندانی ابدا نیازی به زحمت نیست .

3-موفق ترین مترجم کسی است که سکوت دیگران راخوب ترجمه کند .


4-بکوش عظمت درنگاه تو باشد،نه درآن چیزی که به آن می نگری .

/ 0 نظر / 3 بازدید