چرا ؟

مردی به امام صادق (ع) عرض کرد :پدرومادرم به فدایت مراپندی ده.

امام فرمود :

اگرخداوند متعال ضامن روزی است غصه خوردن چرا ؟ 

اگرروزی تقسیم شده است حرص وآزچرا ؟

اگرحساب قیامت حق است گردآوری مال (بیش ازاندازه وازراه حرام) چرا ؟

اگرخداانفاق راعوض می دهد پس بخل ورزیدن چرا ؟

اگرکیفرخدایی آتش است گناه کردن چرا ؟

اگرمرگ حق است شادی (غفلت آور) چرا ؟

اگرعرضه اعمال برخدا درست است نیرنگ بازی چرا؟

اگرگذرازپل صراط حق است خودپسندی چرا ؟

اگرهرچیزی مقدراست اندوه خوردن چرا؟

 

واگردنیاناپایداراست اعتماد برآن چرا ؟ 

     ( شما نظر دهیدآیا شایسته است انسان به خاطر دنیا این همه خودرابه سختی اندازد ؟ )

/ 1 نظر / 4 بازدید
hoomankhoshdel

بله.جون با ید آینده خود یعنی آخرت را ساخت