رابطه مراقبت خداوند و تصادفات روزانه :

مراقبت خداوند:            تصادفات :

خداوندمهربان ازحال همه خبر دارد.اوچون همه مارا دوست دارد،ازما وهمه آفریده هایش به خوبی محافظت می کند.خداوند برای مواظبت ازما،محافظان ویژه ای نیزقرارداده است که هرلحظه مراقب ما هستند.خداوندمتعال درسوره رعد می فرماید:«برای انسان مراقبانی گمارده شده است که به فرمان خدا مدام اورا ازحوادث پیش رو وپشت سر،محافظت می کنند» وامام باقر(ع) می فرمایند:همراه تمام انسان ها،همواره فرشتگانی هستندکه به دستورخداوند،اورا از افتادن درچاه،فروریختن دیوار برسرش وهرحادثه بددیگری،محافظت می کنند.

خداوندبه وسیله فرشتگان خطرهای بسیاری را ازمردم دور می کنند،اما گاهی انسان ها بابی دقتی یاسهل انگاری ویاحتی ازروی نادانی ،خودشان را دربرابر حوادث قرار می دهند.درحقیقت این افراد با اشتباهات یا گناهانی که مرتکب می شوند،خودشان را ازحفاظت خداوند وحمایت فرشتگان محروم می کنند.   به عنوان مثال یک حادثه بسیار تلخ که درمنطقه ما هرهفته رخ می دهدوباعث خسارات فراوان می شود،مسئله تصادف موتورسواران که اغلب آنان جوانان هستند رامی توان از این زاویه بررسی کرد. این افرادباعبرت نگرفتن ازدیگران درحقیقت خودرا ازمراقبت ومحافظت خداوند محروم می کنندوعلاوه براینکه باعث مرگ دلخراش خود می شوندوخانواده هاوافراد جامعه راعزادارمی کنند،به دلیل اینکه هریک ازافراد جامعه سرمایه های مملکت هستند،به کشور هم خسارات فراوانی را تحمیل می کنندکه جبران کردن آن ممکن نیست .

 

/ 0 نظر / 10 بازدید