مرگ معا و یه

سلام برشمابرادران وخواهران دینی ،

دوشنبه 22 اردیبهشت برابربا 12 رجب _دراین روز درسال 60 هجری معاویه علیه الهاویه درسن 78 سالگی درشام به درکات جهنم شتافت .شیعه وسنی نقل کرده اندکه:معاویه فرزندچهارنفربوده :1-عماره2-مسافر 3-ابوسفیان 4-صباح .معاویه دستوردادتاحدیث درمذمت امیرالمؤمنین (ع)جعل کنندودستورداد که امیرالمؤمنین علی (ع)رادربالای منابر لعن وسب کنند.اوهمچنین عده زیادی ازمحبین وارادتمندان آن حضرت ونیزامام حسن مجتبی (ع) رابه شهادت رساند .

/ 1 نظر / 4 بازدید
عباس حکمت

سلام:عجیب است مظلومیت علی (ع) !به یک سنی گفتم :معاویه پشت صحنه اش با روی صحنه اش تفاوت داشت. گفت :چرا به صحابه رسول الله توهین می کنی!ماندم که چگونه می شود هم علی را وهم معاویه را با آن جنگ ها وخونریزی ها ی بین آنها هر دو را صحابه رسول خدا وقابل احترام دانست ؟!این از عجایب این دنیای در هم وبر هم است؟![متفکر]