همه بسو ی نماز جمعه :

توصیه روایات به مسلمانان این است که هنگام رفتن به نماز جماعت با آرامش و وقار راه رفته ، عجله نکنندوندوند .

حضرت رسول اکرم (ص) می فرمایند : هنگامی که نماز جماعت بر پا شد ،پس با عجله وشتاب به طرف آن نروید ،بلکه آرام ومتین حرک کنید .پس اگر نماز را درک کردید ،نماز می خوانید واگر مقداری از نماز جماعت خوانده شد،پس، آن را به پایان برید ومقدار باقیمانده را خود بصورت فرادا بخوانید .

لیکن در رابطه با نماز جمعه خداوند در قرآن کریم از مردم خواسته است تا پس از شنیدن اذان نماز جمعه با شتاب  وبه سرعت به طرف نماز جمعه حرکت کنند تا در نتیجه از آغاز خطبه ها ،در محل برگزاری نماز جمعه حاضر وازآنجایی که خطبه ها نیزجزیی از نماز است،تمامی آن را درک نمایند.

                    « با تشکر از شما مؤمنین نماز گزار »

/ 1 نظر / 5 بازدید