شمع بیت المال

مولای متقیان حضرت علی (ع)درزمان خلافتش دردفتربیت المال به محاسبه حقوق مسلمین مشغول بود، ناگهان طلحه وزبیر وارد شدندوبه صحبت خصوصی پرداختند .امام علی(ع)فورا شمع بیت المال راخاموش کردندوشمع خودش راروشن نمودند.آری امیرمؤمنان علی(ع)راضی نشد،حتی چندلحظه برای کارشخصی شمع بیت المال روشن شودودرعمل امانت داری رادرمحیط کارخود به پیروانش تعلیم داد. 

ان شاءالله که مسؤلان ماپیروان حضرت امیرالمؤمنین هستند! اماحتما شماهم دیده اید،چراخیلی ازاین آقایان باادعای آنچنانی ازماشین بیت المال وامکانات دولتی به نفع شخصی خودوخانواده شان استفاده می کنند؟چرانظارتی صورت نمی گیرد؟چراقانونی برای جلوگیری ازاستفاده شخصی از بیت المال تهیه واجرانمی شود ؟پس جامعه عدالت علوی(ع)کی وچگونه اجرامی شود ؟اینهابخشی ازپرسشهایی است که متدینین رارنج می دهد .

    شما بفرمایید راهکار برخوردبابیت المال خواران یاهمان ویژه خواران چیست ؟

/ 0 نظر / 16 بازدید