پنج چیز پیش از پنج چیز ...

پنج چیز را پیش از پنج چیز غنیمت دان :

1_جوانی را پیش از پیری 2_ ثروتمندی را پیش از فقر 

3_آسودگی را پیش از مشغله4 _سلامتی را پیش ازبیماری

5_زندگی را پیش از مرگ .

                       «  از سخنان حکمت آمیز حضرت رسول(ص) »

/ 1 نظر / 19 بازدید