شهید

شکسته سرو باغ  اشنایی      چه سنگین است بار این جدایی

همه کوچه به کوچه حجله حجله  وطن ازخون پاکان گشته دجل

پرت درخون کشیدند ای چکاوک       ترا ای نازنین منزل مبارک

مبارک بادت ای جان حجله خاک     دلاورگرد ماای خوب ای پاک

شدی خورشیدوجام شب شکستی چوحرف نور بردفترنشستی

مگرای شعله عشق ای شب افروز  تراباشمع نسبت بود درسوز

گرفتی وام از پروانه پر را             بها جان داده بگزیدی خطررا

به راه عشق گلگون جامه کردی    بنازم همتت هنگامه کردی

زفریاد تو در ان بی صدایی           گشود این خلق بال همگرایی

برادر با برادر دوش بر دوش            غم بیگانگی کرده فراموش

همه سرداده بافرمان رهبر           شعار  وحدت و  الله اکبر

زمین در زیرگام یکه تازان            وطن در سلطه اینده سازان

بسان رعد بر دشمن بتازند         به راه عشق خالق جان ببازند

دراین مجمردلیران چون سپندند  که میسوزندواین سودا پسندند

مسلسل بامسلسل شدبرابر     به خون شوییم خونت ای برادر

بخواب اری شهید نازنینم        بخواب ای سروسبز بی قرینم

که روح  سبزه زار  انقلابی              که سر خون سرخ افتابی

قیام قامتت در قحط سالی             بشارت دادصبح بی زوالی

بمیرد دشمنت ایسینه صدچاک     که کردت چلچراغ سینه خاک

                           (سپیده کاشانی)

 

 

/ 1 نظر / 7 بازدید
مرتضی

بسیار زیباست