دل بنده مؤمن :

به حضرت داوود(ع)وحی شد:ای داوودخانه راپاک گردان تابر تومهمان آیم .عرض کرد خدایا آن خانه کدام است که لیاقت پذیرایی تورادارد ؟   خداوندفرمود :دل بنده مؤمن .

عرض کرد:ای دانای توانا چگونه پاک گردانم؟خداوند فرمود:آتش عشق دراو زن تاهرچه غیراز ماست سوخته گردد.

 

رسم عاشقان نیست بایک دل دودلبر داشتن

 

       یا زجانان یا ز جان باید دل برداشتن 

خدایا چنان کن که غیر از تو به کس وچیز دیگر نیندیشیم ودل خودرا ازغیرتوپاک گردانیم .


/ 0 نظر / 4 بازدید