در سه چیز ...

همه خیر ها درسه چیز جمع

شده است: تفکر،سکوت وسخن

تفکر بدون عبرت آموزی لغو است،

خاموشی بی فکروتامل غفلت است

وسخن خالی از ذکر خدابیهوده است.

ازسخنان حکیمانه امیر المؤمنین علی(ع)

/ 1 نظر / 18 بازدید
Majid

عالیست درود بر انتخاب زیبای شما