پنج جمله در تورات ...

در پایان تورات پنج جمله هست که من

دوست دارم هر بامداد آنهارا مطالعه کنم:

 

1_عالم بی عمل با شیطان برابر است

2_سلطان بی عدالت با فرعون مساوی

است .

3_فقیر طمعکاری که در برابر ثروتمندان

فروتنی کند با سگ همانند است .

4_ ثروتمندی که از آن سودی نبرندبا

آجروخشت مساوی است .

5_زنی که بدون ضرورت واحتیاج از خانه

بیرون رود با کنیز هم ردیف است .

 

     « ازسخنان حکیمانه امام علی(ع) »

خدایا به عالمان ما عمل، به حکمرانان ما عدالت ،به فقرای ما

صبرو بردباری ،به ثروتمندان ماانصاف وگذشت و به زنان جامعه ما

حیا و پاکدامنی ، عنایت فرما .

/ 4 نظر / 21 بازدید
راه فردا

[گل]